Průvodce tranzitním dokumentem T1 – Význam, vyplňování a sledování

Režim vnějšího tranzitu umožňuje přepravu zboží, které nespadá pod Evropskou unii, do zemí EU. Pro vyřízení celního řízení je nutné mít adekvátní tranzitní doprovodný doklad (T1). V tomto článku se zaměříme na to, co dokument T1 obsahuje, kde se sleduje a jak se liší od dokumentu T2.

Co je tranzit?

Tranzit je celní proces, v němž zboží přechází pod dohledem z jednoho celního úřadu (úřad odeslání) do druhého (úřad určení). Celní režim je definován celním kodexem Unie. Pro členské státy EU existují dva typy režimu tranzitu.

Vnější tranzit (T1) – režim umožňuje přepravu neunijního zboží v rámci EU bez dovozních cel a dalších poplatků

Vnitřní tranzit (T2) – režim umožňuje přepravu unijního zboží přes třetí země bez změny jeho celního statusu

Co je dokument T1 a jaký je jeho význam v logistice?

Dokument T1 (nebo také tranzitní doprovodný doklad) je celní dokument, který se používá v rámci Evropské unie a dalších zemí účastnících se společného tranzitního režimu (Common Transit Convention). Je potřebný pro přepravu zboží mezi dvěma místy, přičemž aspoň jedno z nich se nachází mimo celní území Evropské unie.

Pro logistiku má dokument T1 důležitý význam, jelikož umožňuje zboží přepravovat pod celním dohledem bez nutnosti platit celní poplatky a daně v průběhu tranzitu. Celní poplatky a daně jsou vybírány až v cílové destinaci.

Jak vyplnit dokument T1 pro správné celní ošetření?

Vyplnění formuláře T1 zahrnuje několik důležitých náležitostí a procesů. Postupy se mohou lišit v různých zemích, proto doporučujeme kontaktovat příslušný celní úřad, který vám poskytne aktuální formulář a poradí vám, jak správně dokument vyplnit.

Popis zboží – Je nezbytné poskytnout přesný a podrobný popis přepravovaného zboží, včetně informace o množství, hmotnosti, hodnotě a jakékoliv jiné relevantní specifikaci. Správné určení celního kódu zboží (HS kód) je také důležité pro správné celní ošetření.

Celní postup – Do dokumentu uveďte specifikaci celního postupu, který bude použit. Postup může být odlišný pro různý druh zboží v závislosti na platných celních pravidlech.

Doklad o původu – V některých případech může být požadován doklad o původu zboží, který potvrzuje, že zboží splňuje požadavky pro preferenční zacházení nebo další celní úlevy.

Podpisy a razítka – Formulář T1 musí být podepsán odpovědnými osobami zúčastněných stran a opatřen příslušnými razítky, aby byl považován za platný a přijatelný celními úřady.

Odkaz ke stažení dokumentu T1 (TDD):

Na stránkách EUR-Lex.europa.eu, které obsahují všechny právní předpisy a dokumenty EU, najdete v rámci celního kodexu formulář „TRANZITNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD (TDD)“ ke stažení v dokumentech:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2446/2015 – příloha B-02

Dodatek nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 341/2016 – dodatek F1

Jaké jsou náklady spojené s dokumentem T1?

Náklady spojené s dokumentem T1 (TDD) mohou zahrnovat následující:

Poplatky za vystavení dokumentu T1 – Tyto poplatky se mohou lišit v závislosti na zemi a na konkrétní celní správě, která dokument vystavuje. Některé celní úřady mohou účtovat pevný poplatek za vystavení dokumentu, zatímco jiné mohou účtovat poplatek podle hodnoty zboží nebo jiných podmínek.

Zajištění – Při využití režimu T1 je obvykle nutné poskytnout zajištění pro případné celní poplatky a daně. Zajištění může být poskytnuto formou hotovostní zálohy nebo bankovní garance. Částka se stanovuje dle potenciálních celních poplatků a daní, které by mohly být vybírány v případě, že by zboží nebylo řádně procleno.

Administrativní poplatky – Náklady spojené s přípravou a podáním celních dokumentů, se sledováním tranzitních operací a další administrativy tranzitního procesu.

Náklady na celní zastoupení – Pokud firma využívá služeb celního zástupce nebo celního makléře pro správu dokumentu T1, budou vyžadovány další náklady.

Jak sledovat dokument T1 během přepravy zboží?

Pro zjištění aktuálního stavu tranzitní operace je možné sledovat dokument T1 během přepravy zboží prostřednictvím elektronických systémů.

NCTS (New Computerised Transit System)

Systém zavedený Evropskou unií používá většina zemí spadajících do společného tranzitního systému. NCTS umožňuje elektronické sledování tranzitních operací a poskytuje průběžné aktualizace o stavu tranzitu.

MRN (Movement Reference Number)

Po podání tranzitního prohlášení v systému NCTS je vygenerováno referenční číslo pohybu zboží (MRN). Číslo je jedinečné pro každou tranzitní operaci a umožňuje sledovat průběh tranzitu.

Celní úřady

V procesu sledování hrají důležitou roli také samotné celní úřady na místě odeslání a určení. Celní úřad odeslání potvrzuje začátek tranzitní operace a celní úřad určení potvrzuje její ukončení. Tyto informace se zaznamenávají také v systému NCTS.

Jaký je rozdíl mezi dokumentem T1 a T2?

Rozdíl mezi dokumentem T1 a T2 tkví v oblasti jejich použití. Dokument T1 se týká mezinárodní přepravy zboží přes různá celní území a dokument T2 se týká vnitrostátní přepravy zboží uvnitř jednoho celního území.

Dokumenty T1 a T2 se dále liší v tom, jak se s nimi musí zacházet při celních kontrolách.  T1 je komplexnější a vyžaduje podrobnější informace o zboží, protože se jedná o mezinárodní pohyb zboží. Dokument T2, který se používá pro přepravu zboží uvnitř jedné země, je pro vyplnění zpravidla jednodušší.

Potřebujete pomoci s tranzitem T1?

Zajistíme vám služby celní deklarace – proclení zboží, uložení do skladu, nebo vývoz zboží, včetně vyřízení vnějšího tranzitu T1 a správného tranzitního doprovodného dokladu T1.

 

Použité zdroje:

Legislativní souhrn: Výběr poplatků pro vozidla za užívání pozemních komunikací. TECHPORTÁL.CZ LIVE [online]. Dostupné z: https://www.techportal.cz/33/celni-rezim-tranzitu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EqG_M3vIh7acLt9vc6B7oFQ/, 2023

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII [online]. Dostupné z: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-12/transit_manual_june_2020_cs.pdf, 2020

Interview se zaměstnanci společnosti Servant a.s., oddělení celních služeb [ústní předání informací], 2023